«Βελτίωση Σημείων Υδροληψίας για τον Ανεφοδιασμό Κατάσβεσης»

Δήμος Ζακύνθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Προμήθεια με τίτλο:
«Βελτίωση Σημείων Υδροληψίας για τον Ανεφοδιασμό Κατάσβεσης»

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου
Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μεταφορά και κατασκευή-συναρμολόγηση επτά (7) δεξαμενών πυρόσβεσης για την προληπτική προστασία των δασών από πυρκαγιές. Οι δεξαμενές θα λειτουργήσουν ως σημεία υδροληψίας των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Επίσης θα γίνει προμήθεια δέκα έξι (16) πυροσβεστικών κρουνών για να τοποθετηθούν σε σημεία όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ (70.432,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση