Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες «Ιατρού εργασίας- Τεχνικού Ασφαλείας» για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Ιατρού εργασίας- Τεχνικού
Ασφαλείας» σύμφωνα με τις 02/2024 τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 9.725,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%) για τον Τεχνικό Ασφαλείας και 6.000,00 € (Οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι
οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, απαλλάσσεται από
ΦΠΑ σύμφωνα με την Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1100/2010) για τον Ιατρό Εργασίας και θα απορροφηθεί
από Ιδίους Πόρους.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:
α) η υπ’ αριθ. 1826/10-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον Τεχνικό Ασφαλείας
β) η υπ’ αριθ. 1827/10-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον Ιατρό Εργασίας και
γ) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση