Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ 2024-2025»

Δήμος Ζακύνθου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ 2024-2025» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Ζακύνθου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Ζ 2024-2025» σύμφωνα με τις 04/2024 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Η συνολική
δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των
37.200,00€, µε Φ.Π.Α 24%.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση