ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ

Δήμος Ζακύνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ» σύμφωνα με τις 05/2024 τεχνικές
προδιαγραφές της υπηρεσίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται στο
ποσό των 6.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:
α) η υπ’ αριθ. 3394/11-06-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση