ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ 2024-2025»

Δήμος Ζακύνθου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ 2024-2025» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης 03/2024.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα καλύψει την προμήθεια συνολικά 28.125 λίτρων φρέσκου
αγελαδινού γάλακτος, έως τις 31/12/2025 με δυνατότητα παράτασης έως εξαντλήσεως της
ποσότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση