Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)

Δήμος Ζακύνθου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Διακηρύττει ότι
Διενεργείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 168/2024 Αηόφ. Δημοτικής Επιτροπής, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)»
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 21/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί
1
οίκοθεν από τον Δήμαρχο.
Ως πρώτη προσφορά ανά τεμάχιο ορίζονται τα 120,00€, για φορτηγά κάθε είδους και 90,00€ για ΙΧ αυτοκίνητα.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (210€) επί 100 οχήματα, δηλαδή 2.100,00€, με πρόσφατη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

αποκλειομένου άλλου τρόπου εγγύησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένο αρχείο

Κοινοποιήστε την ανάρτηση