ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Δήμος Ζακύνθου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διακηρύττει ότι:
Διενεργείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 168/2024 απόφαση της Δημοτικής
Επιτροπής «Καθορισμός όρων διακήρυξης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων
οχημάτων και μεταφορά τους σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους
ζωής (ΟΤΚΖ) και την υπ’ αριθ. 221/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
«Έγκριση 1ου πρακτικού πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την
περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε συγκεκριμένο
σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους ζωής (ΟΤΚΖ), ύστερα από την 26η
Ιουνίου
2024 άγονη διαδικασία, νέα πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 08/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 π.μ, λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία,
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του
Δήμου Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα
επαναληφθεί οίκοθεν από το Δήμαρχο.
Ως πρώτη προσφορά ανά τεμάχιο ορίζονται τα 120,00 € για φορτηγά κάθε είδους
και 90,00 € για ΙΧ οχήματα.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τις εκατό (10%) επί
του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, το οποίο είναι διακόσια δέκα ευρώ (210,00
€) επί 100 οχήματα, δηλαδή δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100,00€), με πρόσφατη
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, αποκλειόμενου άλλου τρόπου εγγύησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης
από τη Δ/νση Οικομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. Επικοινωνίας : 2695361330-331-340.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση