«Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στις Δ.Ε Ζακυνθίων- Λαγανά»

Δήμος Ζακύνθου

«Παροχή
κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στις Δ.Ε Ζακυνθίων- Λαγανά»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή
κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στις Δ.Ε Ζακυνθίων- Λαγανά».
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α348
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση