Μίσθωση ακινήτων (οικοπέδων) για χρήση ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων στο Δήμο Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

Μίσθωση ακινήτων (οικοπέδων) για χρήση ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων στο Δήμο Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος: 1/05/2024
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9400
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διακηρύττει ότι

Διενεργείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 111/2024 Απόφ. Δημοτικής Επιτροπής, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά τη «Μίσθωση ακινήτων (οικοπέδων) για χρήση ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων στο Δήμο Ζακύνθου»

Το προσφερόμενα ακίνητα προς χρήση ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων πρέπει:
(α) να βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των κάτωθι:
– Δημοτική Ενότητα Ζακύνθου
Τρία (3) ακίνητα (οικόπεδα) καθένα εκ των οποίων να έχει εμβαδόν συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) τετραγωνικών μέτρων
– Τοπική κοινότητα Πλάνου
Ένα (1) ακίνητο (οικόπεδο) το οποίο να έχει εμβαδόν συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερο των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων (4.800) τετραγωνικών μέτρων
– Τοπική κοινότητα Αργασίου το οποίο να έχει εμβαδόν συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερο των τριών χιλιάδων (3.000) τετραγωνικών μέτρων.

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις:

α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ήτοι έως τις 21/05/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν τούτα πληρούν τους όρους και τον σκοπό διακήρυξης.

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν:
* Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο προσφέροντος ή – σε περίπτωση συνιδιοκτησίας – προσφερόντων, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό.
* Τίτλο ιδιοκτησίας
* Πιστοποιητικό μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο
* Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (που είναι διαθέσιμη στο internet στη διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx) με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου.
* Δημοτική ενημερότητα

Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός (10) δέκα ημερών από της λήψεως των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

β) Διενέργεια Δημοπρασίας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης.
Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Εάν η δημοπρασία που διεξάγεται δεν φέρει αποτέλεσμα μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού του Δήμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το site του Δήμου. www.zakynthos.gov.gr/ (Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις)

Υπεύθυνη κα Ζαχαρούλα Θεοδόση τηλ. 2695361330

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση