Έργα Εξωραϊσμού και διαμόρφωσης Δημοτικών Κοιμητηρίων Δ.Ζακύνθου.(ΣΑΤΑ 2018)

Δήμος Ζακύνθου

Έργα Εξωραϊσμού και διαμόρφωσης Δημοτικών Κοιμητηρίων Δ.Ζακύνθου.(ΣΑΤΑ 2018)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση