Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 64
 • Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Η διαδρομή δεν βρέθηκε στη μεταβλητή open_basedir
 • Αποτυχία φόρτωσης αρχείου XML

280 - Δήμος Ζακύνθου

Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησης από το νταμάρι Τσίπου Δ.Δ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ έως την κεντρική δεξαμενή του Δ. Ζακυνθίων στη Μπόχαλη ΑΓΩΓΟΣ Δ1 (Χ.Θ. 0+342 - Χ.Θ. 3+579)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου :

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥ Δ.Δ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΤΗ ΜΠΟΧΑΛΗ ΑΓΩΓΟΣ Δ1 (Χ.Θ. 0+342 - Χ.Θ. 3+579)»

με το σύστημα προσφοράς των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 59/2007, του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 131/98.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
α)κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.378.362,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 42.714,90€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα ) και
γ)κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 85.336,54€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό επικ. 87/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Ζακύνθου, ανέρχεται στο ποσό των 1.581.210,57 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.944.889,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Κατόπιν της από 11-5-2015 αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της από 14-5-2015 διορθωτικής αυτής, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων στο Δημοτικό κατάστημα Βανάτου (2ος όροφος) στο Βανάτο Ζακύνθου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσής τους, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων στο Δημοτικό κατάστημα Βανάτου (2ος όροφος) στο Βανάτο Ζακύνθου, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων» 2007-2013 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2012ΕΠ02280023 με ποσό 1.944.889,00€.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες :

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην:
- 2η και άνω τάξη του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ»,
- Α1 και άνω τάξη του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και
- Α1 και άνω τάξη του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ανάλογη τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας υδραυλικών, Η/Μ και οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08, του Ν. 3614/2007, του Ν. 3886/2010, του Ν. 4013/2011, του Ν. 4129/2013, του Ν. 3861/2010, του Ν. 3548/2007 και του Π.Δ. 59/2007.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ (31.625,00 €) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τετρακόσιες πενήντα (450) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α.

Σύμφωνα με το αρθρ. 10 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 242 του Ν. 4072/2012, ειδικώς στα συγχρηματοδοτούμενα έργα δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής, σύμφωνα με το αρθρ. 51 του Ν. 3669/2008.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων στο Δημοτικό κατάστημα Βανάτου (2ος όροφος) στο Βανάτο Ζακύνθου (Αρμόδιος: Αντώνιος Κορφιάτης, τηλ. 2695360921) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής προσφοράς πρωτότυπο και σφραγισμένο κ.λπ.) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ' όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την Προϊσταμένη Αρχή (Αρμόδιος: Αντώνιος Κορφιάτης, τηλ. 2695360921). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζακύνθου www.zakynthos.gov.gr.

Ζάκυνθος, 14 / 5 / 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τηλεφωνικός κατάλογος Δήμου

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Κλητήρας – Υποδοχή  26953 61300
   
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Δημάρχου

26953 61301

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Γεν. Γραμματέα 26953 61347
Γραφείο Τύπου 26953 61312
Φαξ Γραφείο Δημάρχου 26953 61314
Γραφείο Αντιδημάρχου α/α 26953 61308
Ειδικός συνεργάτης 26953 61315
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων-Τουρισμού

26953 61374

   
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Αντιδημάρχου Δ.Ε Ζακυνθίων 26953 61341
Οικονομική Επιτροπή 26953 61344
Γραφείο Προγραμματισμού 26953 61345
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 26953 61310
Προϊσταμένη Γραφείου Αιρετών 26953 61353
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

26953 61352

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   
   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ. 26953 61333
Προϊσταμένη Τμήματος   26953 61336
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

26953 61334                           

26953 61335

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρωτόκολλο

                              

 26953 61342

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.     

    

Προϊσταμένη Δημοτολογίου 26953 61380

Δημοτολόγιο - ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

26953 61383 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

26953 61380

26953 61381

26953 61382

EMAIL ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   
ΦΑΞ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ     26950 43517
Ληξιαρχείο

26953 61370 ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ

26953 61372

26953 61373

26953 61376

EMAIL ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   
   
   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος Δ/νσης

26953 61319

Προϊστάμενος Εσόδων

26953 61340


Λογιστήριο

26953 61321                           

26953 61322

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έκδοση Παραβόλων 26953 61316
Προϊστάμενος Εξόδων

26953 61317

Τμήμα Διπλογραφικού 26953 61327
Γραφείο Ενταλμάτων

26953 61328                           

26953 61329

Τμήμα Προμηθειών

26953 61330                           

26953 61331                           

26953 61332

Ταμειακή Υπηρεσία

26953 61350                          

26953 61354                                     

Φαξ 26953 61355

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Προϊστάμενος Ταμ. Υπηρεσίας 26953 61351
Fax Οικονομικού 26953 61320
 email Οικονομικού  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τηλ. Κέντρο 26953 62117
  26953 62118
 email  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

26953 61313                           

26953 60941

Κεντρικό Νεκροταφείο 26950 25784
Δημοτικά Σφαγεία 26950 48898
   
Κ.Ε.Π. Δήμου Ζακυνθίων
Κ.Ε.Π (Ξενία) 26953 61100
Fax Κ.Ε.Π (Ξενία) 26953 61102
Κ.Ε.Π (πλησίον Ι.Κ.Α) 26950 29853
   
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
Τηλ. Κέντρο 26950 23551
 email   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

26950 42064

dimast.zak@1340.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Έργων 26950 42020
Ο.Γ.Α Δ.Ε Ζακυνθίων 26950 23758
Γραφείο Μισθοδοσίας 26950 26320
Τμήμα Ηλεκτρολόγων 26950 48407
Τμήμα Παιδείας 26950 27766
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής 26950 27722
Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου 26950 41182
Γραφείο Κινήσεως (οχημάτων) 26950 28031
Δημοτική Φιλαρμονική 6944716438
ΦΟ.Δ.Σ.Α 26950 48125
Δ.Ε.Υ.Α.Ζ 26950 48553
Δ.Ε ΑΛΥΚΩΝ  
Τηλ. Κέντρο 26953 61201
Φαξ                        26953 61211
Κ.Ε.Π Δ.Ε Αλυκών 26953 61207
Φαξ 

26953 61219

Γαλάζιες Σημαίες

26953 61212

 

Δ.Ε ΑΡΚΑΔΙΩΝ

Τηλ. Κέντρο 26953 60901
Αντιδήμαρχος 26953 60906
Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο 26953 60908
Γραφείο Πολιτικών γάμων 26953 60905
Κ.Ε.Π. 26950 28623
   
   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ. Ανάπτυξης 26953 60955
Τμήμα Αδειών καταστημάτων  26953 60930                                 26953 60931
 email  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενη Δ/νσης Τεχν.Υπ. 26950 63767
Γραμματεία 26953 60951
Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών 26953 60954
Τμήμα Μελετών 26953 60954
Τμήμα Συγκοινωνιών, κυκλοφορίας και Αδ. Μετ. 26953 60923
Fax Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 26950 63768

 Άλλα τηλ Δ/νσης Τεχν.

Υπηρεσιών

 2695360921
 email  t.yp.zak@1340.syzefxis.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Προϊστάμενη Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης 26953 60932
ΤμήμαΈκδοσης και Ελέγχου Οικοδομικών  Αδειών 26953 60939
Γραμματεία 26953 60927
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 26953 60929
Τμήμα Κτηματολογίου & Δημοτικής Περιουσίας 26953 60920
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 26953 60928
Fax Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης 26953 60924
 email  ydom@1340.syzefxis.gov.gr
   
ΚΕ.ΔΗ.Ζ
Τηλ. Κέντρο 26953 60909
Βοήθεια στο Σπίτι 26953 60910
Βοήθεια στο Σπίτι 26953 61214

 

Δ.Ε ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

Τηλ. Κέντρο 26953 60211
Κ.Ε.Π. 26950 94004
   
   
Δ.Ε ΕΛΑΤΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο 26953 31206
Κ.Ε.Π. 26950 32000
   
   
Δ.Ε ΛΑΓΑΝΑ
Τηλ. Κέντρο 26950 51230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση Χώρων για την τοποθέτηση ομπρελών

    Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Χώρων για την τοποθέτηση ομπρελών
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ προκηρύσει προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 24-6-2013, και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Ζακύνθου (Πλατεία Σολωμού 2ος Ορόφος).
    Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό της τιμής εκκίνησης σε Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν όσοι ενδιαφέρονται στην Δημοπρασία είναι :
1. Δημοτική Ενημερότητα.
2. Εγγυητική επιστολή από το ταμείο παρακαταθηκών αξίας ίσης με το 10 % επί της τιμής εκκίνησης κάθε χώρου.
3. Για την εκμίσθωση χώρου για τοποθέτηση καντίνας άδεια λειτουργίας καντίνας σε ισχύ.
Οι χώροι που θα εκμισθωθούν είναι αυτοί του ακολούθου πίνακα:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ (m)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (m2)

Τιμη (€)

Τιμή Εκκίνησης   (€)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ   10 % (€)

1

Δ1

ΚΕΡΙΟΥ

 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΚΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ «ΜΑΡΑΘΙΑΣ» ΠΟΣΤΟ Δ.1

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

26,25 Χ 4,00

105,00

4,00

420,00

42,00

2

Δ2

ΚΕΡΙΟΥ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ «ΛΙΜΝΗ» ΠΟΣΤΟ Δ.2

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

25,00 Χ 8,00

200,00

4,00

800,00

80,00

3

Δ3

ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ

ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ  ΛΑΓΑΝΑ

ΘΕΣΗ «ΛΙΜΑΝΑΚΙ» ΠΟΣΤΟ Δ.3

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

20,00 Χ 6,00

120,00

4,00

480,00

48,00

4

Δ4

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΕΣΗ «ΙΟΝΙΟ» ΠΟΣΤΟ Δ.4

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

17,00 Χ 10,00

170,00

5,00

850,00

85,00

6

Δ6

ΠΛΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙ

ΘΕΣΗ «ΓΗΠΕΔΟ» ΠΟΣΤΟ Δ.6

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

20,00 Χ 25,00

500,00

9,00

4.500,00

450,00

Κ1

Κ1

ΠΛΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙ

ΘΕΣΗ «ΓΗΠΕΔΟ – ΚΑΝΤΙΝΑ»

ΠΟΣΤΟ Κ.1

ΚΑΝΤΙΝΑ

3,00 Χ 5,00

15,00

--

4.000,00

400,00

Κ2

Κ2

ΠΛΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙ

ΘΕΣΗ «ΑΚΤΥΠΗ»

ΠΟΣΤΟ Κ.2

ΚΑΝΤΙΝΑ

3,00 Χ 5,00

15,00

--

4.000,00

400,00

7

Δ7

ΠΛΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙ

ΘΕΣΗ «ΓΗΠΕΔΟ» ΠΟΣΤΟ Δ.7

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

30,00 Χ 16,66

500,00

9,00

4.500,00

450,00

8

Δ8

ΠΛΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙ

ΘΕΣΗ «ΠΥΡΓΟΣ» ΠΟΣΤΟ Δ.8

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

30,00 Χ 16,66

500,00

9,00

4.500,00

450,00

9

Δ9

ΠΛΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙ

ΘΕΣΗ  «ΑΚΤΥΠΗ»  ΠΟΣΤΟ Δ.9

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

30,00 Χ 16,66

500,00

9,00

4.500,00

450,00

10

Δ10

ΠΛΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙ

ΘΕΣΗ «ΒΑΡΔΙΟΛΑ» ΠΟΣΤΟ Δ.10

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

20,00 Χ 10,00

200,00

6,00

1.200,00

120,00

11

Δ11

ΑΛΥΚΑΝΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΑΝΑ

ΘΕΣΗ «ΞΕΧΩΡΤΙΑΤΗΣ» ΠΌΣΤΟ Δ.11

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

15,00 Χ 7,00

135,00

6,00

810,00

81,00

12

Δ12

ΟΡΘΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΘΩΝΙΩΝ

 ΘΕΣΗ «ΠΕΛΑΓΑΚΙ» ΠΟΣΤΟ Δ.12

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

15,00 Χ 10,00

150,00

4,00

600,00

60,00

13

Δ13

ΟΡΘΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΘΩΝΙΩΝ

ΘΕΣΗ «ΞΥΓΚΙΑ» ΠΟΣΤΟ Δ.13

ΟΜΠΡΕΛΕΣ

10,00 Χ 7,00

70,00

4,00

280,00

28,00

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το τμήμα κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ζακύνθου. Αρμόδιος κ. Διονύσιος Τουρκάκης Π. μηχ. Τ.Ε. Διεύθυνση (Βανάτο Ζακύνθου Τ.Κ. 29100 Τηλέφωνο 2695360920 Fax 26953 60924)

11/06/2013

ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς και βρεφ/κους σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου 2013

     O Δήμαρχος Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς και βρεφ/κους σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου 2013» προϋπολογισμού 73.761,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
     Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. , ώρα λήξης 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου Πλατεία Σολωμού 1. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα δηλαδή στις 21-6-2013 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 10:00, ώρα λήξης 11:00 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως κάτωθι:

Α.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

1

1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

30.544,11

1.527,20

2

2η ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

12.329,32

616,47

3

3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

12.347,09

617,35

4

4η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

13.332,87

666,64

5

5η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.207,61

260,38

ΣΥΝΟΛΟ

73.761,00

3.688,04

 

και θα απευθύνεται στο Δήμο Ζακύνθου.

     Προσφορές γίνονται δεκτές είτε αφορούν επιμέρους ομάδες των υπό προμήθεια ειδών είτε αφορούν τη συνολική προμήθεια.
     Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2695361330, fax: 2695361330).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στυλιανός Μποζίκης

 

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

 

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος

Πληροφορίες : Δημ.Βερτζάγιας

Τηλ. : 2695361330 Fax :2695361330

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                      

                                     

 

 

 

Ζάκυνθος 05-06-2013

Αριθ. Πρωτ.  22755

 

Ενέργεια : Προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς και βρεφ/κους σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου 2013

Προϋπολογισμός: 73.761,00

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

Κ.Α: 10.6481.001

Αρ. Μελέτης : 50/2013      

 

Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων

    Ο Δήμαρχος Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για «Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων» του Δήμου Ζακύνθου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.280,00 με το Φ.Π.Α.
    Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:30 π.μ. ώρα λήξης 12:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου Πλατεία Σολωμού 1, 29100-Ζάκυνθος. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή 21/06/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ
    Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
    Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλ. 900,00 €
    Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2695361330-1 κ. Βερτζάγιας).

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Μποζίκης Στυλιανός

 

                                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ            

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ      

 

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,

Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος

Πληροφορίες : Βερτζάγιας Δημήτριος

Τηλ. : 2695361330

 Fax : 2695361330

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                    

 

Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων

Προϋπολογισμός: 44.280,00

Κ.Α: 30.7339.048

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι

Αρ.Μελέτης: 51/2013

 

Ζάκυνθος  05/06/2013

Αριθ. Πρωτ. 22877

Δημοτ. Παιδικοί Σταθμοί - Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμ. Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:


1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
6. Το άρθρο 2 παρ. 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/31-12-2012).
7. Την υπ' αριθμ. 17/07-03-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ζακυνθίων με Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για τις άμεσες-επείγουσες ανάγκες στο Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2012».
8. Την με αριθμ. πρωτ. 7932/30-7-2012 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, περί αποστολής αιτήματος του ΝΠΔΔ των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
9. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
10. Το υπ΄αριθμ. 48063/21-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
11. Την υπ' αριθμ. 47/28-12-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων περί πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
12. Την υπ' αριθμ. 6/16-01-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου με θέμα : «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 47/2012 απόφαση του Δ.Σ. των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών περί «Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
13. Το υπ αριθμ 1132/31-1-2013 έγγραφο του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 47/28-12-2012 απόφασης του Δ.Σ. των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων .
14. Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ. Β΄/14-6-2011) η οποία τροποποιεί και κωδικοποιεί την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ: 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ. Β΄/29-4-2010) με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
15. Τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων γυναικών που προέκυψαν από τη σύζευξη οριστικών πινάκων επιλέξιμων φορέων/δομών, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1035/19-6-2012 πρόσκλησης προς τους αναδόχους φορείς/δομές, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με τους Οριστικούς Πίνακες κατάταξης δυνητικά ωφελουμένων γυναικών και συγκεκριμένα για το Δήμο Ζακύνθου , Νομού Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 975/τ.Β΄/30-07-2002) των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ζακυνθίων Ν.Ζακύνθου και το υπ΄αριθμ. (ΦΕΚ 1204/τ.Β΄/14-06-2011) .
17. Την υπ΄αριθμ. 28/01-02-2013 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση της προέδρου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων, ότι οι αιτούμενες θέσεις της ΣΟΧ1/2013 αφορούν νέες προσλήψεις και όχι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων και ότι δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
18. Την υπ΄αριθμ. 29/01-02-2013 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση της προέδρου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακυνθίων, περί ύπαρξης πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακυνθίων», που εδρεύει στην Ζάκυνθο Κρυονερίου 3 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δήμου Ζακυνθίων

(Για την υλοποίηση των δομών των Παιδικών Σταθμών )

 Ζάκυνθος

Κρυονερίου 3

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2

102

Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δήμου Ζακυνθίων

(Για την υλοποίηση των δομών των Παιδικών Σταθμών )

Ζάκυνθος

Κρυονερίου 3

ΔΕ

 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2

103

Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δήμου Ζακυνθίων

(Για την υλοποίηση των δομών των Παιδικών Σταθμών )

 

Ζάκυνθος

Κρυονερίου 3

ΥΕ

Καθαριστών/στριών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 31-8-2013,

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

102

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997) 

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακυνθίων , Κρυονερίου 3 ,Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος, απευθύνοντάς την στη Διοικητική Υπηρεσία, Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Καρακάση Αδαμαντίας (τηλ. επικοινωνίας:26950-23551).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζακύνθου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ

Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών μηχανογράφησης 2013

     Διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (κωδ. 10.6613)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.799,04€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Κατηγορία Α «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» ποσού 44.523,19 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%. Κατηγορία Β «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» ποσού 29.275,85 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%. )
     Τα προς προμήθεια είδη για την κατηγορία Α είναι κάθε είδους αναλώσιμα εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, φαξ κ.λ.π. και για την κατηγορία Β κάθε είδους γραφική ύλη, υλικών γραφείου, χαρτί φωτοτυπικό, κ.λ.π.
    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 21/12/2012 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100-Ζάκυνθος. Αν για οποιαδήποτε αιτία ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί μετά από νέα δημοσίευση.
     Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
     Στον προκείμενο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθμ. 11389/1993-ΦΕΚ 185Β, απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.) και ο Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178 Α), βάση του άρθρου 209 του νέου Δ.Κ.Κ και του Ν.3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).
     Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται έως τις 31/12/2013.
     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, στο τηλέφωνο 2695361332 και φαξ 2695361330 στον κ. Ψάρρη Πέτρο.

     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με φπα, με 4μηνη λήξη από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 3.689,95 € για το σύνολο της προμήθειας ή 2.226,15 € για την Κατηγορία Α και 1.463,80 € για την Κατηγορία Β. Το ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.
    Η περίληψη θα δημοσιευτεί σε μια (1) τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
     Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

 

 

 

Ζάκυνθος 14/12/2012

Αριθ.Πρωτ. 63887

ΑΔΑ: Β4Μ7ΩΡ1-ΧΛΑ

 

Ενέργεια : Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Προϋπολογισμός: 73.799,04 €

 

Κ.Α: 10.6613

Χρηματ/ση : Ίδιοι Πόροι

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,

Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος

Πληροφορίες : Ψάρρης Πέτρος                             

Τηλ. : 2695361332

Fax : 2695361330

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                 

 

Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για «Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων» του Δήμου Ζακύνθου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.280,00 με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10/07/2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:30 π.μ. ώρα λήξης 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ζακύνθου Πλατεία Σολωμού 1, 29100-Ζάκυνθος. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή 17/07/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλ. 900,00 €
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 26953-61330 κ. Βερτζάγιας).

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μποζίκης Στυλιανός

 

Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων

Προϋπολογισμός: 44.280,00

Κ.Α: 30.7339.048

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι

Αρ.Μελέτης: 20/2012

Ζάκυνθος  02/07/2012

Αριθ. Πρωτ. 38250

Παρέμβαση Δημάρχου Ζακύνθου για τα οικονομικά του Δήμου

bozikis3

Σοβαρά έχει βλάψει το Δήμο μας, αλλά και συνολικά την Αυτοδιοίκηση η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, τόσο σε ότι έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, αλλά και από την παρατεταμένη ακυβερνησία του τόπου μας. Ήδη, πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα (Περιστέρι, Πέραμα, Πάτρα και άλλοι) ουσιαστικά έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι αυτή  Δήμων βασίζεται στο φιλότιμο των εργαζομένων που εργάζονται απλήρωτοι. Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης έχουν επιβαρυνθεί δραματικά για δύο λόγους, κυρίαρχα από τη μη χρηματοδότηση από την Πολιτεία και δευτερευόντως από τη δραματική μείωση των εσόδων του Δήμου από τέλη, καθώς οι δημότες, είτε λόγω αδυναμίας (οι περισσότεροι), είτε λόγω της ρευστής κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία δεν πληρώνουν τα τέλη τους. Ο Δήμος μας, παρά το γεγονός ότι ήταν και είναι κατάχρεος, λόγω των σωρευμένων χρεών των πρώην καποδιστριακών δήμων και κυρίως των τ. Δήμων Ζακυνθίων και Λαγανά, εντούτοις, μέχρι σήμερα, είναι σε λειτουργία (ενώ πολλοί περίμεναν ότι θα είχε αναστείλει τη λειτουργία του από το 1ο τρίμηνο του 2011) οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους, οι πολίτες εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό (αλλά όχι στο βαθμό που επιθυμούμε), ο Δήμος μας παράγει έργο και υπηρεσίες, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες των πολιτών, όπως, καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά έργα, εκπόνηση μελετών και δρομολόγηση μεγάλων έργων κ.α.
Όμως, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, ο Δήμος μας αδυνατεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους δημότες, ακόμα και σε βασικές ανάγκες τους (π.χ. δημοτικός φωτισμός). Η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αδυναμία του Δήμου, αλλά και η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όπου κανένας προμηθευτής δεν προμηθεύει το Δήμο αν δεν εξοφληθεί προκαταβολικά, δοθέντος ότι και ο ίδιος πληρώνει τοις μετρητοίς τα υλικά που προμηθεύεται. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό αδιέξοδο, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να λύνεται. Ενδεικτικά, σας αναφέρω τα ποσά που λάμβαναν οι πρώην καποδιστριακοί Δήμοι και τα ποσά που λαμβάνει σήμερα ο Δήμος μας:
1.ΚΑΠ (Λειτουργικές δαπάνες): Οι έξι πρώην Δήμοι ελάμβαναν περισσότερα από 600.000€/μήνα, σήμερα ο Δήμος μας λαμβάνει 280.000€/μήνα, όταν οι ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, καύσιμα κ.α.) ανέρχονται στις 600.000€/μήνα.
2.ΣΑΤΑ (Χρηματοδότηση για την εκτέλεση έργων): Οι πρώην έξι Δήμοι εκλάμβαναν πάνω από 5.000.000€ ετησίως. Το 2011 ο Δήμος μας έλαβε 2.300.000€ και μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ.
3.Το ίδιο μειωμένα σε ποσοστό άνω του 50% ήταν για το 2011 τα έσοδα του Δήμου μας για ειδικές δαπάνες, όπως σχολεία, πυροπροστασία κ.α. Για το 2012 δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ.
Μετά από όλα τα παραπάνω, ο κάθε καλόπιστος δημότης μας είναι βέβαιο ότι θα αντιληφθεί το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Ζητάμε από όλους τους Ζακυνθινούς κατανόηση, αλλά και βοήθεια μέσα από εθελοντικές δράσεις. Θα μπορούσαν οι συνδημότες μας και τους καλώ να το πράξουν, να κόψουν τα χόρτα των δρόμων (του τμήματος εκείνου που είναι μπροστά από την ιδιοκτησία τους) μόνοι τους και να μην περιμένουν το Δήμο, που αυτή τη στιγμή, αλλά και στο άμεσο μέλλον, δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει να κόψει, με δικές του δαπάνες, τα χόρτα.

Δευτέρα 28 Μαϊου 2012

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166