Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Ζακυνθίων

Δήμος Ζακύνθου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2023) – Αριθμός Μελέτης: 25/2023.

Συνημμένα αρχεία:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση