Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος του Δήμου Ζακύνθου

Δήμος Ζακύνθου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ), εκτιμώμενης αξίας 633.064,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Συνημμένα αρχεία:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση