Ασφάλιση Οχημάτων Δήμου Ζακύνθου έτους 2024

Δήμος Ζακύνθου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση Οχημάτων Δήμου Ζακύνθου έτους 2024» στα πλαίσια των Κωδικών με περιγραφή «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. Α 196 Α 197 Α 198 Α199 Α200 Α201 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,1,1,2,1,1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση