Αποκατάσταση οδών της Δημοτικής Ενότητας Λαγανά (ΣΑΤΑ 2023)

Δήμος Ζακύνθου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ζακύνθου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΓΑΝΑ (ΣΑΤΑ 2023), εκτιμώμενης αξίας 117.645,16 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους της παρούσας.

Συνημμένα αρχεία:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση