A+ A A-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Γ του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑ»

Δημοσιεύτηκε: 6/3//2020 12:50 | Ενημερώθηκε: 6/3//2020 13:00 | Διαβάστηκε 279 φορές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Γ του Ν 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:

 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑ»

 

Προϋπολογισμός: 203.952,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), CPV: 45231110-9

 

Σε συνέχεια του αποσπάσματος του 4ου πρακτικού της υπ΄ αριθμ. 31/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου με θέμα: «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση γηπέδου στην περιοχή Λιβα (ΣΑΤΑ 2019)» (ΑΔΑ: 6ΟΠΚΩΡ1-ΟΧΨ) και

έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4412/2016,
 2. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ζακύνθου η επάρκεια χώρου εναπόθεσης υπολειμματικών απορριμμάτων στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα για την ορθολογική διαχείριση στο νησί μας. Η έλλειψη ασφαλούς και κατάλληλα διαμορφωμένου οικοπέδου για την τοποθέτηση των επεξεργασμένων απορριμμάτων δύναται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καταστρατηγώντας κρίσιμους Περιβαλλοντικούς Όρους της Μονάδας και κυρίως να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον υδροφόρο ορίζοντα και κατ’ επέκταση στην υγεία των πολιτών της Ζακύνθου.

Ο Δήμος μας για τους παραπάνω λόγους είχε φροντίσει πάντοτε να εξασφαλίζει επαρκή και κατάλληλα διαμορφωμένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, χώρο έτσι ώστε με ασφάλεια να τοποθετούνται τα επεξεργασμένα απορρίμματα.

            Τον Σεπτέμβριο όμως του 2019, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου και του ΦοΔΣΑ, στην Μονάδα προέκυψε σοβαρή βλάβη σε μηχάνημα κρίσιμο για την διαδικασία επεξεργασίας που αφορά στον τεμαχισμό των απορριμμάτων. Οι εργασίες επισκευής από την ανάδοχο εταιρεία που λειτουργεί το χώρο διήρκησαν περίπου δύο μήνες. Με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν απορρίμματα αναμένοντας την περαιτέρω επεξεργασία τους. Την 27/11/2019 η Εταιρεία διέκοψε την παροχή υπηρεσιών οπότε συσσωρεύθηκαν νέες ποσότητες απορριμμάτων στους χώρους υποδοχής χωρίς να επεξεργάζονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία ειδοποίησε εγγράφως ότι ξεκίνησε ξανά την επεξεργασία των απορριμμάτων την 13/2/2020. Λόγω της δραστηριότητος που επέδειξε για την διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων που είχαν συγκεντρωθεί καλύφθηκε ο χώρος εναπόθεσης του υπολείμματος σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα την απρόβλεπτη δέσμευση όλου του διαθέσιμου χώρου και ο υπολειπόμενος χώρος να αντιστοιχεί σε τοποθέτηση υπολειμμάτων για χρονικό διάστημα λίγων ημερών.

Όπως γίνεται κατανοητό η εξάντληση του διαθέσιμου οικοπέδου δεν προέρχεται από αμέλεια του Δήμου μας αλλά από παράγοντες μη προβλέψιμους και μη οφειλόμενους σε εμάς.

            Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε Τεχνική Μελέτη Έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Γηπέδου στην περιοχή Λίβα» με προϋπολογισμό 203.952,22 € εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με κωδικό Κ.Α. 30.7122.005 και αφορά την διαμόρφωση σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους χώρου για την τοποθέτηση των επεξεργασμένων απορριμμάτων. Επειδή η διενέργεια ενός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μοιραία θα επισύρει απρόβλεπτες χρονικές καθυστερήσεις όσον αφορά την κατασκευή κατάλληλα στεγανοποιημένου χώρου για την διάθεση των συμπιεσμένων υπολειμμάτων.

-          Επειδή ο υπάρχων χώρος για εναπόθεση των υπολειμμάτων εξαντλείτε εντός ολίγων ημερών και τούτο συμβαίνει αφενός λόγω της απροβλέπτου επαναδραστηριοποίησης της εταιρείας και αφετέρου λόγω της μεγάλης ποσότητας των συσσωρευμένων απορριμμάτων με αποτέλεσμα τη δέσμευση του συνόλου του διαθέσιμου χώρου για την τοποθέτηση των συμπιεσμένων απορριμμάτων.

-          Επειδή η τοποθέτηση των συμπιεσμένων απορριμμάτων σε μη κατάλληλη διαμορφωθείσα και στεγανοποιημένη επιφάνεια εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και κυρίως για την καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα. Φαινόμενα όπου επιτείνονται λόγο των βροχοπτώσεων και της απορρόφησης των στραγγιδίων στο έδαφος.

-          Επειδή έχουν προηγηθεί κατασκευές ανάλογων χώρων στο παρελθόν, θα επιδιωχθεί και θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου με επιδίωξη το κόστος να είναι κάτω του ημίσεος του προϋπολογισθέντος ποσού.

-          Επειδή κρίνεται απολύτως απαραίτητο και λόγω κατεπείγουσας πλέον ανάγκης που δεν οφείλεται σε αμέλεια του Δήμου μας ή σε καταστάσεις προβλέψιμες αλλά σε γεγονότα απρόβλεπτα.

-          Συναφώς επειδή δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από την Νομοθεσία για την υλοποίηση του παραπάνω έργου έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημία στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων και την δυνατότητα ομαλής και απρόσκοπτης διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αποφασίστηκε η εφαρμογή του άρθρου 32, παρ. γ’ του Νόμου 4412/2016 το οποίο αναφέρει τα εξής :

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευσηχωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Καθόσον σε περίπτωση όπου δεν υπάρξει διαθέσιμος χώρος μοιραία τα απορρίμματα θα παραμένουν στους δρόμους του νησιού.

 1. Την υπ’ αριθμ. 3/16-01-2020 (ΑΔΑ: 62ΥΒΩΡ1-ΟΙΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθο με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Ζακύνθου» με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση του έργου εις βάρος του κωδικού Κ.Α.: 30.7122.005»
 2. Την παρ. 2γ του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και το άρθρο 32γ του Ν. 4412/ 2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019.
  1. Ότι κριτήριο ανάθεσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα καλούνται στην εν λόγω διαδικασία διαπραγμάτευσης αποτελεί ότι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο Α2 τάξης και άνω για την κατηγορία Έργων
  2. Την με αριθμ. 5/2020 μελέτη-τεύχη δημοπράτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 31/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου με θέμα: «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση γηπέδου στην περιοχή Λιβα (ΣΑΤΑ 2019)» (ΑΔΑ: 6ΟΠΚΩΡ1-ΟΧΨ)

Π ρ ό σ κ λ η σ η

 

Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το 32, παρ. γ’ του Νόμου 4412/2016 ως ισχύει, με την υποβολή της προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑ» υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη του έργου.

Συγκεκριμένα προσκαλούμε στο Δημαρχείο Πόλεως, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Ζακύνθου, Πλατεία Σολωμού αρ. 1-Τ.Κ. 29100-ΖΑΚΥΝΘΟΣ, στον 2ο όροφο την Δευτέρα 09-03-2020 και ώρα 10:00 π.μ.έως 10:30 π.μ. τους οικονομικούς φορείς:

1. «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

2. . ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΤΣΙΠΡΑΣ, ΕΔΕ &

3. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

προσκομίζοντας σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζακύνθου εντός της παραπάνω ημερομηνίας και μέχρι την προαναφερόμενη ώρα υπόψη του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Με κριτήριο κατακύρωσης: Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης έργου: 20 (είκοσι) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ασπασία Σούλη, τηλ. 26953 60954 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 06-03-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. https://www.zakynthos.gov.gr/ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

Συνημμένα:

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς Ο προϋπολογισμός του έργου

Το τιμολόγιο μελέτης του έργου Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική έκθεση – Τεχνική περιγραφή.

Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

2. . ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΤΣΙΠΡΑΣ, ΕΔΕ &

3. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Επικοινωνια

 • Δημος Ζακυνθου
 • Πλατεια Διονυσιου Σολωμου 1
 • Τ.Κ : 29100
 • Τηλ. Κεντρο : 26953 61300
 • Email : dimoszak@otenet.gr

Χρησιμα Τηλεφωνα

 • Αστυνομια
  26950 - 42550, 22100, 22100
 • Πυροσβεστικη 
  26950 - 22199, 22161
 • Πρωτες Βοηθειες
  26950 - 23166